Aktualitātes


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Augstākās izglītības iestādes diskutē par institucionālās akreditācijas iespējām

Akadēmiskās informācijas centrs 2019. gada 14. novembrī organizēja semināru augstskolu un koledžu pārstāvjiem “Augstākās izglītības institūciju akreditācija Latvijā – iespējas un priekšnosacījumi II”, turpinot uzsākto diskusiju par augstākās izglītības institucionālo akreditāciju.

Semināra mērķis bija rosināt diskusiju par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu, lai kopīgi ar visām iesaistītajām pusēm veidotu tādu kvalitātes novērtēšanas modeli, kas vērsts uz efektīvu kvalitātes nodrošināšanu, vienlaikus mazinot birokrātisko slogu. Paredzēts, ka pēc studiju virzienu akreditācijas cikla noslēguma, veicot analīzi un secinājumus, varētu pakāpeniski pāriet uz mazāk birokrātisko novērtēšanas modeli.

Semināra pirmajā daļā pieredzē par augstākās izglītības institucionālo akreditāciju dalījās Igaunijas augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes aģentūras (EKKA) Novērtēšanu direktors Hillars Baumans (Hillar Bauman) un Horvātijas Zinātnes un augstākas izglītības aģentūras (ASHE) direktora vietniece Sandra Bezjak. Abi pārstāvji uzsvēra vairākas pozitīvās iezīmes, tajā skaitā holistiskā pieejas nozīmi, institucionālās akreditācijas gadījumā. Semināra otrajā daļā notika diskusija četrās mazākās grupās, kurās dalībnieki tika aicināti izteikt viedokli par institucionālo akreditāciju kā iespējamo augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības virzienu Latvijā, kā arī priekšnosacījumiem tās īstenošanai.

Seminārā piedalījās 93 dalībnieki no 42 augstskolām un koledžām, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības padomes, Rektoru padomes un Akadēmiskās informācijas centra.

Seminārs tika noorganizēts AIC īstenotā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.

06.12.2019.

Uzsākta diskusija par institucionālo akreditāciju (05.11.2019.)

27 augstākās izglītības iestādes ir apguvušas, kā sagatavot dokumentus jaunajā e-platformā (26.09.2019.)

Ir izstrādāta e-platforma, kurā ikviens var iepazīties ar augstskolu, koledžu un studiju programmu akreditācijas un licenču datiem (27.08.2019.)

AIKA ir jauna vizuālā identitāte! (13.06.2019.)

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā ir sasniegta jauna pakāpe! (28.05.2019.)

Seminārs AII “Kvalitātes novērtēšanas vadlīnijas, metodika un e-platforma” (18.04.2019.)

Informatīvi un metodiski materiāli (30.01.2019.)

Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra iekļauta Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR) (13.12.2018.)

Seminārs “Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana: izaicinājumi un pieredze” (22.11.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Komunikācijas stratēģija 2018. - 2020. gadam (28.09.2018.)

Seminārs “Stratēģiskās partnerības loma augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai” (27.09.2018.)

AIKA/AIC kļūst par pilntiesīgu ENQA biedru (26.07.2018.)

CEENQA valdē ievēlēta Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (08.06.2018.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs „Pārmaiņu virzieni Eiropas augstākās izglītības telpā” (05.06.2018.)

Akadēmiskās informācijas centrs turpina ekspertu mācības par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu (02.05.2018.)

Akadēmiskās informācijas centra seminārs "Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā" (27.02.2018.)

Informatīvi analītisks ziņojums "Studentcentrētas izglītības pieeja augstskolās / koledžās Latvijā" (01.02.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcija (17.01.2018.)

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Kvalitātes vadības rokasgrāmata (05.01.2018.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros ir izstrādājis sešas vadlīnijas (22.12.2017.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts” (13.12.2017.)

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē” (10.11.2017.)

Lietuvas SKVC dalās pieredzē par aģentūras ārējās kvalitātes novērtēšanu (09.11.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros organizē ekspertu apmācības par augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanu (10.10.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs kļuvis par Eiropas akreditācijas konsorcija biedru (09.10.2017.)

Ikgadējais Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru seminārs (18.09.2017.)

Aptauja par studentcentrētas izglītības pieejas īstenošanu Latvijas augstskolās un koledžās (06.09.2017.)

Sagatavots Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015) tulkojums latviešu valodā (13.06.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR izvirzīto aģentūru prasību izpildei” ietvaros organizētās pilotakreditācijas ir noslēgušās (31.05.2017.)

Ekspertu apmācības (30.05.2017.)

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros septiņās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas (11.05.2017.)

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros piecās augstākās izglītības iestādēs ir noslēgušās pilotakreditācijas (13.04.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (21.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februārī turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (15.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros februāri turpina pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (08.02.2017.)

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir uzsācis pilotakreditācijas augstākās izglītības iestādēs (31.01.2017.)

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās (21.12.2016.)

Arvien lielāka nozīme tiek pievērsta augstākās izglītības iestāžu iekšējai kvalitātes nodrošināšanai (07.12.2016.)

Seminārs “Studentcentrētas izglītības pieejas koncepts Eiropas Standartos un vadlīnijās (ESG-2015)” (06.10.2016.)

Kopš 2016. gada maija Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir CEENQA biedrs (05.08.2016.)