01.02.2018.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Informatīvi analītisks ziņojums "Studentcentrētas izglītības pieeja augstskolās / koledžās Latvijā"

Saskaņā ar Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) 1.3 standartu “Augstskolām/ koledžām jānodrošina, ka programmas tiek īstenotas tā, lai iedrošinātu studentus aktīvi iesaistīties studiju procesa veidošanā, un ka studentu sekmju vērtēšana atbilst šai pieejai”. ESG rekomendē kvalitātes vērtēšanas aģentūrām vērtēt arī to, kādā veidā augstskolas/koledžas īsteno studentcentrēto mācīšanos (SCL), mācīšanu un novērtēšanu. Šī standarta vadlīnijas nosaka, ka “studentcentrēta mācīšanās un mācīšana ir nozīmīga loma studentu motivācijā, pašrefleksijā un iesaistē mācīšanās procesā”. 

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros tika izstrādāta aptauja “Studentcentrētas izglītības pieeja Latvijas augstskolās/koledžās”. Aptauja tika balstīta uz ESG vadlīnijām standartam 1.3 un savstarpējo salīdzinājumu par Latvijas augstskolu/ koledžu studentcentrētas izglītības pieejas vājajām un stiprajām pusēm salīdzinājumā ar citu Eiropas valstu augstskolām. 

Aptaujā piedalījās 41 augstākās izglītības iestāde.

Informatīvi analītiskais ziņojums “Studentcentrētas izglītības pieeja augstskolās/ koledžās Latvijā” ir pieejams šeit


01.02.2018.