06.09.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Aptauja par studentcentrētas izglītības pieejas īstenošanu Latvijas augstskolās un koledžās

Veicinot Latvijas augstākās izglītības iestāžu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību “Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā” (ESG 2015) un gatavojoties AIC iekļaušanai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR), ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001 ietvaros sagatavota aptaujas anketa par studentcentrētas izglītības pieejas īstenošanu Latvijas augstskolās un koledžās.

Saskaņā ar ESG 2015, viens no standartiem iekšējās kvalitātes nodrošināšanai ir studentcentrēta mācīšana, mācīšanās un novērtēšana (1.3.). Eiropas Studentu apvienība studentcentrētu izglītības pieeju skaidro kā domāšanas veidu un kultūru augstākās izglītības iestādēs, kas balstās uz inovatīvām metodēm, veicinot studējošo aktīvu iesaisti studiju procesā un pārnesamo prasmju (problēmu risināšanas, kritiskās un refleksīvās domāšanas) attīstīšanu (Student Centred Learning Toolkit).

Diskusiju par studentcentrētas izglītības pieejas konceptu AIC uzsāka 2016.gada septembrī organizētajā seminārā augstākās izglītības iestādēm, taču lai noskaidrotu, kā Latvijas augstskolās un koledžās tiek īstenota studentcentrētas izglītības pieeja, 2017.gada septembrī AIC veic aptauju, kuras ietvaros augstskolas un koledžas aicinātas sniegt informāciju par studējošo iesaisti studiju procesā un satura pilnveidē, studiju rezultātiem, mobilitāti, mācīšanas un mācīšanās metodēm, studiju vidi, akadēmisko personālu un studējošo ārpusstudiju aktivitātēm.

06.09.2017.