06.10.2016.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Seminārs “Studentcentrētas izglītības pieejas koncepts Eiropas Standartos un vadlīnijās (ESG-2015)”


Studentcentrēta izglītība ir kļuvusi par vienu no galvenajām pieejām Boloņas procesā. Eiropas augstākās izglītības telpā tā aktualizējusies 2015.gadā, kad veiktas izmaiņas Eiropas standartos un vadlīnijās (The European Standarts and Guidelines for Higher Education (ESG)). Tajās šī pieeja izcelta kā īpaša sadaļa attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu augstākās izglītības iestādēs. Tā uzsver studentu kā aktīvu, atbildīgu dalībnieku izglītības ieguves procesā un studenta snieguma vērtēšanā, uzsverot prasmes, kompetences, pašvērtējumu un kritisko domāšanu.

Studentcentrētas izglītības pieeja ir izaicinājums augstākajā izglītībā, kas aicina pārskatīt pasniedzēja lomu un identitāti studiju procesā un veidot vidi (gan fizisku, gan virtuālu), kas veicina sadarbību un dialogu starp studentiem, pasniedzējiem un augstskolu (Nordic Council of Minister’s ad hoc group for quality in higher education, 2015).

2016.gada 30.septembrī norisinājās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētais seminārs “Studentcentrētas izglītības pieejas koncepts Eiropas Standartos un vadlīnijās (ESG-2015)”. 

Seminārā piedalījās 80 dalībnieki, pārstāvot 46 dažādas institūcijas, tai skaitā, 24 augstskolas, 16 koledžas, Latvijas studentu apvienību, Eiropas studentu apvienību, Izglītības un zinātnes ministriju un Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centru. Plašā pārstāvniecība sniedza iespēju diskutēt par studentcentrētās izglītības pieejas konceptu no dažādiem aspektiem.

Semināra pirmā daļa bija veltīta ieskatam studentcentrētas izglītības pieejas konceptā un tā vērtēšanai dažādu ieinteresēto pušu (kvalitātes novērtēšanas aģentūras, augstskolas un studējošo) skatījumā. Savukārt, semināra otrajā daļā pieredzē par studentcentrētas izglītības pieejas koncepta īstenošanu dalījās Latvijas Universitātes un Banku augstskolas pārstāves. Noslēgumā semināra dalībnieki bija aicināti piedalīties diskusijā, kurā galvenokārt tika diskutēts par metodēm studentcentrētas izglītības pieejas koncepta īstenošanai.

06.10.2016.