07.12.2016.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Arvien lielāka nozīme tiek pievērsta augstākās izglītības iestāžu iekšējai kvalitātes nodrošināšanai

Latvijā pēdējos gados arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta augstākās izglītības iekšējai kvalitātes nodrošināšanai. Eiropas universitāšu asociācijas ziņojumā (EUA Trends Report 2015) tiek norādīts, ka kvalitātes nodrošināšana ir galvenais dzinējspēks pārmaiņām augstākajā izglītībā.

Š.g. 29.novembrī Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros organizēja semināru “Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas augstākajā izglītībā”.

Kvalitātes nodrošināšanas attīstība Eiropā tika aizsākta jau 1997.gadā ar Lisabonas konvenciju par diplomu atzīšanu, vienlaikus aktualizējot vajadzību katrā valstī izveidot kvalitātes nodrošināšanas aģentūru. Kopš 2009.gada kvalitātes nodrošināšanas aģentūras tiek iekļautas Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

Lai Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra tiktu iekļauta EQAR reģistrā, tai jādarbojas atbilstoši 2015.gadā apstiprinātajiem Eiropas Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā (ESG), kas skaidri nosaka četrus principus kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā. Viens no šiem principiem ir kvalitātes nodrošināšanā atbalstīt virzību uz kvalitātes kultūru.

Seminārā tika uzsvērts, ka, veidojot un attīstot iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, ir būtiski veidot kvalitātes kultūru augstākās izglītības iestādēs, jāveido kopīga izpratne par kvalitātes nodrošināšanas nozīmīgumu augstākās izglītības iestādēs.

RTU profesore Inga Lapiņa savā prezentācijā vērsa uzmanību, ka ir ļoti būtiski saprast un arī skaidrot atšķirību starp terminiem “kvalitāte” un “atbilstība”. Profesore skaidroja, ka atbilstība nozīmē noteiktu prasību izpildi, bet “neparāda klientu, iesaistīto pušu apmierinātību – tātad kvalitāti”, savukārt “kvalitāte ir cieši saistīta ar attieksmi un vērtību sistēmu, kas veido organizācijas kultūru”. 

Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (SKVC) kopš 2009.gada ir iekļauta EQAR reģistrā. Lietuvas SKVC vadītājas vietniece Aurelija Valeikiene semināra laikā iepazīstināja ar kvalitātes nodrošināšanas procesiem Lietuvā un augstskolu studiju programmu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

Semināra dalībniekiem bija iespēja dalīties savā pieredzē semināra darba grupās. Apkopotie rezultāti rādīja, ka augstskolas mērķtiecīgi strādā pie tā, lai tiktu nodrošināta iekšējā kvalitāte augstākās izglītības iestādēs.


07.12.2016.

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”