09.10.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centrs kļuvis par Eiropas akreditācijas konsorcija biedru

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) kļuvis par Eiropas akreditācijas konsorcija (The European Consortium for Accreditation in higher education (ECA)) biedru. ECA šobrīd apvieno 18 atzītas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras no 11 Eiropas valstīm.

ECA darbojas ar mērķi veicināt Eiropas augstākās izglītības telpas (The European Higher Education Area (EHEA)) internacionalizāciju un starptautisko sadarbību un panākt savstarpēju atzīšanu akreditācijas un kvalitātes nodrošināšanas lēmumos, lai uzlabotu nosacījumus šādai savstarpējai atzīšanai, īpaši kopīgajās studiju programmās, kā arī nodrošināt platformu, kurā dalīties pieredzē par akreditāciju un akreditācijai līdzīgu (accreditation-like) praksi. Konsorcija vīzija ir darboties kā starptautiski atzītam inovāciju dzinējspēkam akreditācijās un kvalitātes nodrošināšanā augstākajā izglītībā kopumā.

Lai kļūtu par apvienības biedru, aģentūrai:

  • jābūt balstītai uz nacionālajiem vai reģionālajiem noteikumiem vai līgumiem;
  • juridiski jābūt reģistrētai valstī, kas piedalās Boloņas procesa īstenošanā;
  • aģentūras galvenajām funkcijām jābūt saistītām ar akreditāciju vai akreditācijai līdzīgām praksēm;
  • jāveic ieguldījums konsorcija mērķu sasniegšanā;
  • jāīsteno ECA labās prakses kods (Code of Good Practice for the members of the European Consortium for Accreditation in Higher Education) un/vai Eiropas Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai (The European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG)).

Pievienojoties ECA, AIC veicina Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras internacionalizāciju, stiprina sadarbību ar citām aģentūrām, kā arī gūst pieredzi par kvalitātes novērtēšanu citās valstīs.


09.10.2017.