09.11.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Lietuvas SKVC dalās pieredzē par aģentūras ārējās kvalitātes novērtēšanu

Gatavojoties Akadēmiskās informācijas centra Akreditācijas departamenta – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras ārējās kvalitātes novērtēšanai, 2017.gada 2.novembrī notika seminārs, kurā pieredzē par ārējās kvalitātes novērtēšanu dalījās Lietuvas augstākās kvalitātes nodrošināšanas centrs (SKVC).

SKVC ir iekļauts Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) un ir biedrs Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijā (European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA). 2017.gada sākumā SKVC veikts otrais ārējās kvalitātes novērtējums un semināra ietvaros pieredzē dalījās SKVC centra direktore, projekta eksperte Nora Skaburskiene un SKVC direktores vietniece, projekta eksperte Aurelija Valeikiene.

Aģentūru ārējās kvalitātes novērtējums notiek saskaņā ar Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015), kuri nosaka ne tikai aģentūras darbības principus, bet arī augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu kopumā. SKVC prezentēja ENQA ekspertu atzinumu analīzi, atzīmējot labās prakses piemērus citās aģentūrās, sniedza ieteikumus aģentūras pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai saskaņā ar ESG 2015, kā arī dalījās praktiskā pieredzē par ENQA ekspertu vizīti un tās norisi.

  


09.11.2017.