18.09.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Ikgadējais Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru seminārs

Stiprinot sadarbību starp Baltijas valstīm augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas jautājumos, 2017.gada 7.-8.septembrī Igaunijā norisinājās ikgadējais Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru seminārs, kurā piedalījās visu trīs Baltijas valstu aģentūras: Igaunijas augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (EKKA), Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs (SKVC), Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) un Izglītības kvalitātes valsts dienests. Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru kopīgais seminārs notiek katru gadu ar mērķi dalīties pieredzē un kopīgi rast risinājums jauniem izaicinājumiem.

Semināra ietvaros aģentūru pārstāvji iepazīstināja ar gada laikā katrā valstī notikušajām izmaiņām un aktualitātēm augstākās izglītības un profesionālās izglītības jomā. Balstoties uz tematiem, kurus kā nozīmīgus atzīmējušas Baltijas valstu aģentūras: kvalitātes nodrošināšanas procedūru efektivitāte un to rezultāti, augstskolu un koledžu pašnovērtējuma ziņojumi, augstākās izglītības iestāžu uzticības veicināšana, aģentūru personāla attīstība, ekspertu atlases procedūras, seminārā tika diskutēts par izaicinājumiem un to iespējamajiem risinājumiem. Lai gan pieeja novērtēšanas procesam ir līdzīga, Baltijas valstu aģentūras atrodas dažādās attīstības stadijās un seminārs sniedza daudz vērtīgu atziņu un labās prakses piemēru, ko aizgūt no kaimiņvalstu aģentūrām. 

Paaugstinoties iekšējās kvalitātes kultūrai augstākās izglītības iestādēs, mainās kvalitātes nodrošināšanas aģentūru loma, kas ir izaicinājums aģentūrām. Lai sekotu aktuālākajām tendencēm, seminārā Baltijas valstu aģentūras vienojās par pieredzes apmaiņas veicināšanu un sadarbību kopīgos projektos.

2018.gadā Baltijas valstu aģentūru ikgadējais seminārs plānots Latvijā.

18.09.2017.