30.05.2017.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Ekspertu apmācības

Lai pilnveidotu ekspertu, studējošo un darba devēju pārstāvju zināšanas par Eiropas standartiem un vadlīnijām augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG-2015), Latvijas tiesību aktiem akreditācijas un licencēšanas procesa īstenošanai, kā arī studiju virzienu akreditācijas praktisko norisi, Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” Nr.8.2.4.0/15/I/001 ietvaros 2017.gada aprīlī un maijā organizēja ekspertu apmācības. To mērķis ir sagatavot ekspertus studiju programmu licencēšanai, studiju virzienu un augstskolu akreditācijām.

Ekspertu apmācību seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšana”

2017. gada 20. aprīlī norisinājās ekspertu apmācības “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšana”, kuru laikā ekspertiem tika sniegts teorētisks ieskats par akreditācijas un licencēšanas procedūru, ESG-2015 un to pielietojumu novērtēšanas procesā, kā arī ekspertu darba principiem. Apmācību ietvaros pieredzē dalījās Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centra (SKVC) direktore. Apmācību seminārā piedalījās 82 dalībnieki, tai skaitā 14 Latvijas Studentu apvienības deleģētie pārstāvji un 8 Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētie pārstāvji.

Ekspertu apmācību seminārs “Studiju virzienu novērtēšanas simulācija” 

2017. gada 10., 11. un 12. maijā uz praktiskajām apmācībām “Studiju virzienu novērtēšanas simulācija” tika aicināti eksperti, kas guvuši teorētisku ieskatu kvalitātes novērtēšanas procesos. Apmācību norise tika organizēta grupās, katrā iekļaujot piecus ekspertus (t.sk. studējošo un darba devēju pārstāvis), kas atbilst ekspertu skaitam studiju virzienu novērtēšanas komisijā. Lai sagatavotos studiju virziena novērtēšanas simulācijai, katrai grupai tika izsūtīts mājasdarbs par vienu kvalitātes aspektu no studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma un attiecīgie normatīvie akti. Apmācību laikā katra ekspertu grupa analizēja un veica studiju virziena novērtējumu par vienu no studiju virziena kvalitātes aspektiem. Sniedzot atbalstu ekspertu grupām, novērtēšanas procesu koordinēja Akadēmiskās informācijas centra eksperti.

Ekspertu apmācību noslēgumā 62 eksperti saņēma sertifikātus.

   

   

30.05.2017.