05.11.2019.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Uzsākta diskusija par institucionālo akreditāciju

Akadēmiskās informācijas centrs 2019. gada 01. novembrī organizēja semināru “Augstākās izglītības institūciju akreditācija Latvijā – iespējas un priekšnosacījumi”, uzsākot diskusiju par pāreju no studiju virzienu akreditācijas uz augstākās izglītības institūciju akreditāciju. Pāreja uz augstākās izglītības institūciju akreditāciju varētu notikt no 2024. gada, kad būs noslēdzies studiju virzienu akreditācijas cikls.

Seminārā tika diskutēts par institucionālās akreditācijas mērķiem, iesaistīto pušu atbildību un veicamajiem sagatavošanās darbiem. Ieskatu par institucionālās akreditācijas uzsākšanu sniedza Dace Jansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā, atzīmējot veicamos darbus un nepieciešamos grozījumus Augstskolu likumā. Savukārt, pārskatu par Eiropas valstu praksi un pieredzi institucionālajā akreditācijā sniedza Eiropas Universitāšu asociācijas direktore Tia Lukkola, uzsverot institucionālās akreditācijas izaicinājumus un iespējas, kā arī galvenos faktorus, kas ietekmē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu kopumā.

Diskusijā dalībnieki tika aicināti izteikt viedokli par kritērijiem augstākās izglītības institucionālajā akreditācijā, normatīvo regulējumu un tajā nepieciešamajiem grozījumiem, novērtēšanas ekspertiem un starptautisko novērtēšanas aģentūru iespējamo iesaisti novērtēšanas procesā.

Seminārā piedalījās 26 dalībnieki, pārstāvot 10 institūcijas - Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākas izglītības zinātnes un inovāciju apakškomisiju, Izglītības un zinātnes ministriju, Augstākās izglītības padomi, Rektoru padomi, Latvijas Koledžu asociāciju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Studentu apvienību, Eiropas Universitāšu asociāciju, Akadēmiskās informācijas centru.

Turpinot diskusiju par institucionālo akreditāciju, Akadēmiskās informācijas centrs 2019. gada 14. novembrī organizēs semināru augstskolām un koledžām.

Semināri tiek organizēti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.


 

 

05.11.2019.