06.12.2019.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Augstākās izglītības iestādes diskutē par institucionālās akreditācijas iespējām

Akadēmiskās informācijas centrs 2019. gada 14. novembrī organizēja semināru augstskolu un koledžu pārstāvjiem “Augstākās izglītības institūciju akreditācija Latvijā – iespējas un priekšnosacījumi II”, turpinot uzsākto diskusiju par augstākās izglītības institucionālo akreditāciju.

Semināra mērķis bija rosināt diskusiju par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu, lai kopīgi ar visām iesaistītajām pusēm veidotu tādu kvalitātes novērtēšanas modeli, kas vērsts uz efektīvu kvalitātes nodrošināšanu, vienlaikus mazinot birokrātisko slogu. Paredzēts, ka pēc studiju virzienu akreditācijas cikla noslēguma, veicot analīzi un secinājumus, varētu pakāpeniski pāriet uz mazāk birokrātisko novērtēšanas modeli.

Semināra pirmajā daļā pieredzē par augstākās izglītības institucionālo akreditāciju dalījās Igaunijas augstākās un profesionālās izglītības kvalitātes aģentūras (EKKA) Novērtēšanu direktors Hillars Baumans (Hillar Bauman) un Horvātijas Zinātnes un augstākas izglītības aģentūras (ASHE) direktora vietniece Sandra Bezjak. Abi pārstāvji uzsvēra vairākas pozitīvās iezīmes, tajā skaitā holistiskā pieejas nozīmi, institucionālās akreditācijas gadījumā. Semināra otrajā daļā notika diskusija četrās mazākās grupās, kurās dalībnieki tika aicināti izteikt viedokli par institucionālo akreditāciju kā iespējamo augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas attīstības virzienu Latvijā, kā arī priekšnosacījumiem tās īstenošanai.

Seminārā piedalījās 93 dalībnieki no 42 augstskolām un koledžām, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības padomes, Rektoru padomes un Akadēmiskās informācijas centra.

Seminārs tika noorganizēts AIC īstenotā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros.


 

 


06.12.2019.