ESG 2015


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Sagatavots Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015) tulkojums latviešu valodā

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros sagatavojis Eiropas Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015) tulkojumu latviešu valodā.

Tulkojums pieejams šeit.

ESG pieņēma par augstāko izglītību atbildīgie ministri 2005.gadā saskaņā ar priekšlikumu, kuru bija sagatavojusi Eiropas Asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA), sadarbojoties ar Eiropas Studentu apvienību (ESU), Eiropas Augstākās izglītības institūciju asociāciju (EURASHE) un Eiropas Universitāšu asociāciju (EUA). Mainoties augstākās izglītības paradigmai uz studentcentrētu mācīšanos un pasniegšanu, E4 grupa (ENQA, ESU, EUA, EURASHE), sadarbībā ar organizācijām Starptautiskā izglītība (EI), Eiropas Bizness (BUSINESSEUROPE) un Eiropas Reģistrs kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (EQAR) sagatavoja pārskatītu ESG, kuru 2015.gada maijā pieņēma par augstāko izglītību Eiropas augstākās izglītības telpā (EAIT) atbildīgie ministri. 

ESG ir standartu un vadlīniju kopa iekšējās un ārējās kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā, kas sniedz norādes uz jomām, kuras ir būtiskas sekmīgai kvalitātes nodrošināšanai. To mērķis ir veicināt vienotu izpratni par kvalitātes nodrošināšanu starp visām iesaistītajām pusēm. Standarti apraksta apstiprinātu un vispārpieņemtu praksi augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai EAIT, savukārt vadlīnijas skaidro, kāpēc standarts ir nepieciešams un apraksta, kā standartu ieviest, kā arī apkopo labo praksi attiecīgajās novērtēšanas jomās.

ESG strukturēti trīs savstarpēji saistītās daļās: iekšējā kvalitātes nodrošināšana, ārējā kvalitātes nodrošināšana, kvalitātes nodrošināšanas aģentūras, kas veido pamatu Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvaram.

13.06.2017.