Rokasgrāmata


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Kvalitātes vadības rokasgrāmata

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros pilnveidojis aģentūras kvalitātes vadības sistēmu un sagatavojis Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) Kvalitātes vadības rokasgrāmatu.

Rokasgrāmatas mērķis ir dokumentēt AIKA praksi kvalitātes vadības jautājumos, lai nodrošinātu visu tās darbinieku un iesaistīto pušu vienotu izpratni un kvalitātes vadības sistēmas ievērošanu, kā arī informētu sabiedrību par Aģentūras kvalitātes standartiem.

Kvalitātes vadības rokasgrāmata nosaka kvalitātes vadības sistēmas pamatelementus, tai skaitā kvalitātes politiku un kvalitātes mērķus, kurus savā darbībā īsteno Akadēmiskās informācijas centra Akreditācijas departaments “Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra”, kura kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi.

Rokasgrāmata ir pieejama šeit.

05.01.2018.