Pašnovērtējuma ziņojums


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Ieteikumi Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanai

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros Akadēmiskās informācijas centrs 2017.gada sākumā veica pilotakreditācijas 12 augstākās izglītības iestādēs. Balstoties uz gūto pieredzi, Akadēmiskās informācijas centrs ir izstrādājis ieteikumus Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanai. 

Ieteikumi sagatavoti, ievērojot 2015.gada 14.jūlija Ministru kabineta Noteikumus Nr.407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”. 

Materiālam un tā pielikumā pievienotajiem paraugiem ir ieteikumu/rekomendāciju raksturs.

Ieteikumi Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanai pieejami šeit.