Vadlīnijas


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros ir izstrādājis sešas vadlīnijas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 2017. gada 25. jūlijā apstiprinātajiem grozījumiem Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros ir izstrādājis sešas vadlīnijas.

Vadlīnijas paredz pašnovērtējuma ziņojumu un ekspertu atzinumu izstrādi pēc vienotas formas. Vienotu vadlīniju izmantošana palīdzēs augstskolām un koledžām sagatavot pašnovērtējuma ziņojumu un AIC izstrādāt tematiskos pārskatus par konkrētajām jomām augstākajā izglītībā. Vadlīnijas tika izstrādātas sadarbībā ar augstskolām un koledžām, Latvijas Studentu apvienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju.

Izstrādātās vadlīnijas ir atrodamas Akadēmiskās informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras mājas lapā: http://www.aika.lv/aika/normativie-akti-un-publikacijas/

22.12.2017.