Kontakti

Biroja adrese:
Dzirnavu iela 16/k2 (ieeja no Strēlnieku ielas puses), Rīga LV-1010


Pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050


Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 14.00 - 17.00
Otrdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 13.00 - 17.00

Apmeklētājiem lūgums iepriekš pieteikties

Tālr.:   (+371) 67225155
  E-pasts: aic [] aic.lv

Piekļūstamība

Privātuma politika
Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana Latvijā

Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs (Izglītības likuma 11.1 panta pirmā daļa).

Ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu un iegūto akadēmisko grādu akadēmiskā atzīšana nepieciešama, ja Latvijā vēlas:

 • turpināt iegūt izglītību;
 • strādāt nereglamentētā profesijā.

Ja ārvalstīs ir iegūts izglītības dokuments un to atzīšanas mērķis ir strādāt Latvijā reglamentā profesijā, lūdzam skatīt sadaļu „Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā”.

Dokumentu iesniegšanas kārtība akadēmiskajai atzīšanai

Iesniegumu var iesniegt izglītības dokumenta īpašnieks, izglītības iestādes, valsts institūcijas, darba devēji, profesionālās organizācijas.

Izglītības iestādes iesniegumu akadēmiskajai atzīšanai sniedz Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Iesniegumu var iesniegt klātienē Akadēmiskās informācijas centrā vai nosūtot uz e-pastu aic@aic.lv, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, vai nosūtot uz oficiālo e-adresi, pievienojot šādus dokumentus:

 1. Iesniegums (Iesnieguma paraugs);
 2. Personu apliecinoša dokumenta kopija;
 3. Vārda vai uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja vārds vai uzvārds izglītības dokumentā un personu apliecinošā dokumentā atšķiras.
 4. Izglītības dokuments (diploms, apliecība, atestāts u.c.) un tā pielikums (sekmju izraksts).

Iesniedzot iesniegumu klātienē, tam pievieno 2., 3. un 4.punktā uzskaitīto dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Elektroniskajiem dokumentiem un dokumentu kopijām jābūt skaidri salasāmām, atvasinātām no oriģināliem un jāatspoguļo viss dokuments pilnībā.

Ja nepieciešams, Akadēmiskās informācijas centrs var prasīt dokumentu tulkojumus latviešu valodā vai kādā citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā un/vai to legalizāciju Dokumentu legalizācijas likuma noteiktajā kārtībā.

Izglītības dokumenta akadēmiskās atzīšanas procedūra

Akadēmiskās informācijas centrs veic izglītības dokumenta ekspertīzi, balstoties uz šādiem kritērijiem:

 1. Izglītības dokumenta autentiskums;
 2. Izglītības iestādes statuss gan reģistrācijas valstī, gan valstī, kurā īstenota izglītības programma;
 3. Apgūtās izglītības programmas statuss (ilgums, pakāpe, veids, realizācijas forma un vieta, kvalitātes vērtēšana u.c.);
 4. Iegūtās kvalifikācijas (diploma, grāda, atestāta, apliecības) vieta konkrētās valsts izglītības sistēmā, kvalifikāciju ietvarstruktūrā, kvalitātes novērtēšana, akadēmiskās un profesionālās tiesības, iegūtie kredītpunkti u.c.).

Akadēmiskās informācijas centrs izsniedz izziņu par to, kādam Latvijā izsniegtam izglītības dokumentam vai iegūtam akadēmiskam grādam ārvalstu izglītības dokuments vai akadēmiskais grāds var (ja var) tikt pielīdzināts.

Akadēmiskās informācijas centra izziņa tiek sagatavota mēneša laikā. Izglītības dokumentu ekspertīzes laikā var tikt pieprasīta papildus informācija no iesniedzēja, izdevējiestādes vai citām atbildīgām iestādēm. Dokumentu izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem.

Akadēmiskās informācijas centrs izziņu izsniedz elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Ziņas par ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu un personu, kam tas izsniegts, tiek reģistrētas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā (Izglītības likums, 11.² pants).

Akadēmiskās informācijas centra izziņu var iesniegt Latvijas izglītības iestādei vai darba devējam.

Šī procedūra neattiecas uz Lietuvā un Igaunijā pēc 2019. gada 7. janvāra izdotām kvalifikācijām. Plašāku informāciju skatīt šeit.

Lēmuma pieņemšana par izglītības dokumenta atzīšanu

Pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra izziņu, lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu pieņem:

 • Izglītības un zinātnes ministrija – izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē;
 • Augstskola – izglītības turpināšanai augstākās izglītības pakāpē;
 • Darba devējs – darbam nereglamentētā profesijā.

Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Maksa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu

Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu ekspertīze ir maksas pakalpojums. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 778 „Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” noteiktā cena ir EUR 41,00.

Apmaksu pēc iesnieguma saņemšanas apstiprinājuma veic uz zemāk norādīto kontu, maksājuma uzdevumā norādot izglītības dokumenta īpašnieka vārdu un uzvārdu.

Nodibinājums „Akadēmiskās informācijas centrs”
Reģ. Nr.: LV40003239385
Jur.adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV23TREL9152080000000