17.01.2018.


“Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Nr.8.2.4.0/15/I/001

Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcija

Akadēmiskās informācijas centrs ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir sagatavojis Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepciju

Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas mērķis ir sekmēt augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu, sniedzot atbalstu lēmumu pieņemšanā par augstākās izglītības finansēšanu, normatīvā regulējuma izstrādē un pilnveidošanā, kā arī kvalitātes nodrošināšanā. Plānots, ka Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu izmantos politikas veidotāji, augstākās izglītības iestādes un nacionālā kvalitātes nodrošināšanas aģentūra, kas kopīgi īsteno Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG) paredzētos kvalitātes nodrošināšanas pasākumus.

Latvijā jau ir ieviesti vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, kā, piemēram, valsts pārbaudes darbu sistēma, statistikas apkopošana par izglītību, starptautisko un nacionālo pētījumu īstenošana u.c. pasākumi, taču joprojām trūkst sistēmiskas pieejas izglītības kvalitātes monitoringam. Līdz ar to, lai nodrošinātu pilnvērtīgu, pierādījumos balstītu izglītības politikas īstenošanu, izglītības kvalitātes novērtēšanai jābalstās uz sistemātisku, ilgstošu un nepārtrauktu metodiski pamatotu dažādu līmeņu (starptautiskais, nacionālais, reģionālais un lokālais) informācijas apkopošanu un analīzi.

Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepcija ir pieejama šeit.

Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa ziņojuma paraugs pieejams šeit.

17.01.2018.